THÔNG BÁO giao lưu với giảng viên và sinh viên Trường Luật, Đại học Newcastle, Ốt-xtrây-lia

Đăng vào 18/09/2017 10:25:30

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo về Buổi giao lưu với sinh viên Trường Luật, Đại học Newcastle, Ốt-xtrây-lia, cụ thể như sau:

1.Thời gian: 9h30 ngày 27 tháng 9 năm 2016 (Thứ tư)

2. Địa điểm: Phòng A.401

3. Thành phần: Giảng viên và sinh viên quan tâm

4. Thời hạn đăng ký: ngày 22 tháng 9 năm 2016

5. Hình thức đăng ký: Sinh viên có nhu cầu đăng kí với Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng A605: họ tên, lớp, số điện thoại, mã số sinh viên, địa chỉ email hoặc qua địa chỉ email: vivian.dav.2808@gmail.com