THÔNG BÁO tuyển sinh viên, giảng viên trẻ tham gia Khóa học mùa hè với sinh viên Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản

Đăng vào 09/07/2018 15:34:40

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh viên, giảng viên trẻ tham gia Khóa học mùa hè với sinh viên Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản

Thực hiện hoạt động hợp tác trong khuôn khổ thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Keio, Nhật Bản, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản tổ chức Khoá học mùa hè cho sinh viên Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản tại Trường Đại học Luật Hà Nội từ 19 tháng 8 đến 29 tháng 8 năm 2018. Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển chọn sinh viên, giảng viên trẻ tham gia Khóa học mùa hè với sinh viên Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản cụ thể như sau:

1. Thông tin hoạt động:

      - Tham gia lớp học giới thiệu tổng quan hệ thống pháp luật Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan và Lào do giảng viên các Trường Đại học Luật của Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan và Lào giảng dạy.

      - Đi thực tế tại một số cơ quan tư pháp Việt Nam và công ty luật.

2. Điều kiện: Có khả năng tiếng Anh

3. Số lượng: 10 người

4. Thời hạn đăng ký: trước ngày 28 tháng 7 năm 2017

5. Cách thức đăng ký

Sinh viên, giảng viên trẻ có nhu cầu đăng kí với Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng A606 hoặc qua địa chỉ email: vivian.dav.2808@gmail.com các thông tin sau: họ tên, lớp, số điện thoại, mã số sinh viên, địa chỉ email, trình độ ngoại ngữ.