Thông báo V/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 cho sinh viên các khóa chính quy

Thông báo V/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 cho sinh viên các khóa chính quy

11/04/2018 16:37:02

Thông báo V/v tạm dừng hoạt động thanh toán

Thông báo VV tạm dừng hoạt động thanh toán

02/04/2018 14:18:31

Thông báo về việc thay đổi hệ thống chứng từ kế toán

Thông báo về việc thay đổi hệ thống chứng từ kế toán

06/02/2018 16:57:23

Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 chưa có tài khoản, đã có tài khoản

Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 chưa có tài khoản, đã có tài khoản

26/12/2017 16:29:23

Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách (lần 2)

Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách (lần 2)

12/12/2017 15:59:57

Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách

Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách

22/11/2017 00:00:00

Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ do lũ quét, sạt lở đất 2017 đã có và chưa có số tài khoản

Danh sách sinh viên nhận hỗ trợ do lũ quét, sạt lở đất 2017 đã có và chưa có số tài khoản

09/11/2017 15:53:40