Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2019-2021

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2019-2021

18/08/2018 10:27:34

Thông báo các khoá đào tạo tại ISRAEL

Thông báo các khoá đào tạo tại ISRAEL

15/08/2018 09:52:35

Thông báo Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) vòng tuyển chọn năm 2018/niên khóa 2019

Thông báo Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) vòng tuyển chọn năm 2018/niên khóa 2019

19/03/2018 10:14:56

Thông báo chương trình học bổng KOICA - Hàn Quốc

Thông báo chương trình học bổng KOICA - Hàn Quốc

12/03/2018 17:46:06

Thông báo học bổng Chevening 2018-2019

Thông báo học bổng Chevening 2018-2019

30/10/2017 15:20:43

Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2018 - 2019

Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2018 - 2019

25/10/2017 23:17:10

Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019 dành cho các ứng cử viên Việt nam trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland - Vietnam (IDEAS)

Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019 dành cho các ứng cử viên Việt nam trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland - Vietnam (IDEAS)

25/10/2017 23:11:10

Thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2018 

Thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2018 

11/09/2017 17:07:06

Chương trình Học bổng Pháp ngữ Du học tại Canada năm 2018

Chương trình Học bổng Pháp ngữ Du học tại Canada năm 2018

11/09/2017 16:59:29

Thông báo tuyển sinh "Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ" của Chính phủ Nhật Bản năm 2018

Thông báo tuyển sinh "Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ" của Chính phủ Nhật Bản năm 2018

11/09/2017 16:52:13

Government of Ireland Postgraduate Scholarship 2018

Government of Ireland Postgraduate Scholarship 2018

22/08/2017 11:40:12

Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018/2019

Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018/2019

21/08/2017 14:07:10

Thông báo buổi giới thiệu Chương trình Học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2017

Thông báo buổi giới thiệu Chương trình Học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2017

02/08/2017 13:23:45

Thông báo khóa học nhân quyền ngắn hạn tại Argentina

Công văn số 454/TCCB-ĐTBD ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp về việc thông báo khóa học ngắn hạn tại Argentina, Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi nội dung của Công văn 454 đến toàn thể các viên...

02/08/2017 12:30:38

JDS is offering Master Course in English in Japan

he Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid (JDS) has been started in Viet Nam since 2000. Up to the present, total of 514 Fellows have been sent to Japan. JDS is now inviting potential applicants who understand its aims...

28/07/2017 15:25:22

Thông báo tuyển sinh đi học tại Môn-đô-va năm 2017

Căn cứ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Môn-đô-va,  Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Môn-đô-va năm 2017

25/07/2017 01:12:54

Thông báo Chương trình học bổng của Bộ Thương mại Trung Quốc năm 2017

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo về Chương trình học bổng đào tạo nguồn nhân lực bằng hình thức viện trợ không hoàn lại dành cho công dân các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) năm học 2017

05/06/2017 08:45:51

Thông tin các chương trình học bổng ĐH Keio - Nhật Bản

Thông tin các chương trình học bổng ĐH Keio - Nhật Bản

12/05/2017 17:40:14

Thông báo Chương trình học bổng Endeavour (ÚC) 2018

Thông báo Chương trình học bổng Endeavour 2018

12/05/2017 16:50:27

Chương trình bồi dưỡng tiếng Hán tại Bắc Kinh hè 2017

Chương trình bồi dưỡng tiếng Hán tại Bắc Kinh hè 2017

05/05/2017 10:14:37