Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

28/08/2017 18:02:07

Thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017

Thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017

28/08/2017 11:29:27

Công văn triển khai việc xây dựng và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử

Công văn triển khai việc xây dựng và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử

21/08/2017 17:58:57

Công văn triển khai việc kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017

Công văn triển khai việc kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017

21/08/2017 17:52:10

Thông báo về việc cử viên chức tham gia Hội nghị triển khai công tác năm học 2017 - 2018

hực hiện Kế hoạch số 2321/KH-ĐHLHN ngày 07 tháng 8 năm 2017, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm học 2017 – 2018

08/08/2017 11:25:25

Thông báo lập danh sách đề xuất giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình CLC học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo lập danh sách đề xuất giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình CLC

25/07/2017 11:45:25

Thông báo đăng ký chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017

Thông báo đăng ký chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017

18/07/2017 10:11:56