Công văn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động; cập nhật, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2017

Công văn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động; cập nhật, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2017

07/11/2017 17:21:59

Thông báo đăng ký xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

Thông báo đăng ký xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

03/11/2017 08:34:23

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội

02/11/2017 09:53:29

Triển khai Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP

Ngày 05/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư...

19/10/2017 09:29:39

Thông báo triển khai lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018

Thông báo triển khai lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018

16/10/2017 13:44:29

Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

28/08/2017 18:02:07

Thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017

Thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017

28/08/2017 11:29:27

Công văn triển khai việc xây dựng và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử

Công văn triển khai việc xây dựng và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử

21/08/2017 17:58:57

Công văn triển khai việc kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017

Công văn triển khai việc kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017

21/08/2017 17:52:10

Thông báo về việc cử viên chức tham gia Hội nghị triển khai công tác năm học 2017 - 2018

hực hiện Kế hoạch số 2321/KH-ĐHLHN ngày 07 tháng 8 năm 2017, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm học 2017 – 2018

08/08/2017 11:25:25

Thông báo lập danh sách đề xuất giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình CLC học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo lập danh sách đề xuất giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình CLC

25/07/2017 11:45:25

Thông báo đăng ký chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017

Thông báo đăng ký chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017

18/07/2017 10:11:56