Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018

Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018

18/08/2018 10:22:55

Thông báo tuyển sinh/học bổng của Chương trình Thạc sỹ Chính sách công của ĐH Fulbright năm học 2017 – 2019

Thông báo tuyển sinh/học bổng của Chương trình Thạc sỹ Chính sách công của ĐH Fulbright năm học 2017 – 2019

21/08/2017 17:38:36

Thông báo Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác soạn thảo văn bản, xây dựng hồ sơ công việc và công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2017

Thông báo Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác soạn thảo văn bản, xây dựng hồ sơ công việc và công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2017

21/08/2017 14:15:12

Thông báo về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

Công văn số 362/HVQLGD-TTBD ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Học viện quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

19/07/2017 10:59:35

Kế hoạch tập huấn công tác lưu trữ

Kế hoạch tập huấn công tác lưu trữ

12/05/2017 16:45:59

Thông báo về việc cử Giảng viên tham gia tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ

Thông báo về việc cử Giảng viên tham gia tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ

11/05/2017 15:37:24

Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017

Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017

05/05/2017 11:25:04

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin

28/04/2017 16:20:41

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020

25/04/2017 09:24:07

Thông báo về lớp bồi dưỡng kiến thức bổ sung cấp bằng CCLLCT

Thông báo về lớp bồi dưỡng kiến thức bổ sung cấp bằng CCLLCT

24/04/2017 11:17:52

Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn về bảo đảm thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Luật Hà Nội

Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn về bảo đảm thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Luật Hà Nội

24/04/2017 11:07:38

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp năm 2017

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp năm 2017

17/04/2017 17:14:37