Thông báo v/v tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt từ 17/6/2019 đến 01/7/2019

Thông báo v/v tổ chức ôn tập Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt từ 17/6/2019 đến 01/7/2019

17/06/2019 11:22:59

Thông báo tổ chức lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn 4 kỹ năng

Thông báo tổ chức lớp ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn 4 kỹ năng

12/06/2019 10:54:53

Danh sách sinh viên các khóa hệ đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 06/2019

Danh sách sinh viên các khóa hệ đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 06/2019

12/06/2019 00:00:00

Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 2 năm 2019

Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 2 năm 2019

07/06/2019 15:43:56

Danh sách sinh viên Khóa 40 dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019 (cập nhật 05/06/2019)

Danh sách sinh viên Khóa 40 dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019

04/06/2019 14:37:50

Danh sách sinh viên Khóa 40 hoãn tốt nghiệp đọt tháng 6/2019

Danh sách sinh viên Khóa 40 hoãn tốt nghiệp đọt tháng 6/2019

04/06/2019 14:28:29

Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/05/2019

Kết quả thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/05/2019

04/06/2019 11:15:07

Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy

Thông báo v/v đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy

27/05/2019 17:27:37

Danh sách phòng thi Chuân đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/5/2019

Danh sách phòng thi Chuân đầu ra Ngoại ngữ ngày 26/5/2019

24/05/2019 18:55:37

Thông báo đối với thí sinh thi Chuân đâu ra Ngoại ngữ ngày 26/5/2019

Thông báo đối với thí sinh thi Chuân đâu ra Ngoại ngữ ngày 26/5/2019

24/05/2019 18:45:25

Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt ngày 26/05/2019

Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt ngày 26/05/2019

21/05/2019 15:30:51

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ I 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy

21/05/2019 10:39:09

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy

Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy

21/05/2019 10:05:36

Thông báo tập trung sinh viên thực tập (đợt 27/5/2019 đến 30/6/2019)

Thông báo tập trung sinh viên thực tập (đợt 27/5/2019 đến 30/6/2019)

17/05/2019 17:28:28

Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 1 năm 2019

Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 1 năm 2019

13/05/2019 16:41:03

Lịch thi bổ sung Khóa 42 học kỳ II năm học 2018-2019

Lịch thi bổ sung Khóa 42 học kỳ II năm học 2018-2019

13/05/2019 14:06:29

Thông báo v/v đăng ký học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy

Thông báo v/v đăng ký học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy

10/05/2019 17:09:03

Kết quả chấm phúc khảo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/01/2019

Kết quả chấm phúc khảo Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt thi ngày 20/01/2019

09/05/2019 10:08:14

Thông báo v/v tổ chức lớp và thời gian thu phí ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Thông báo v/v tổ chức lớp và thời gian thu phí ôn tập Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

04/05/2019 18:30:59

Thông báo v/v tổ chức ôn tập thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy

Thông báo v/v tổ chức ôn tập thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy

02/05/2019 17:15:16