BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  17  tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 16 đến 21/01/2017 (L2)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 16-21/01/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

 

1. Thay đổi Hội trường Họp về triển khai nhập điểm trên phần mềm CMC tại các bộ môn: Tầng 3 nhà F.

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP