BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  07  tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 06 đến 10/02/2017


Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 06-10/02/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Bổ sung: Tiếp đón GS. Jseng Pin Chieh – Trường đại học Trung Chính, Đài Loan

Thời gian: 08h30 thứ Tư ngày 08 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.207

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Thành phần: Đại diện lãnh đạo: phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo sau đại học, Trung tâm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng – Khoa Kinh tế (05 giảng viên)

2Hoãn họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường vào 14h00 thứ Sáu ngày 10/02/2017.

3. Bổ sung: Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Thời gian: 14h00 thứ Sáu ngày 10 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.207

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

Thành phần: Theo Quyết định.

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP