BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  08  tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 06 đến 10/02/2017 (L2)


Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 06-10/02/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Chuyển thời gian Họp: Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO lúc14h00 thứ Sáu ngày 10 tháng 02 năm 2017

2. Bổ sung:  Hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2017 - 2021; 2021 - 2026 

Chủ trì: Hiệu trưởng

Thành phần: Đảng ủy, BGH, trưởng các đơn vị, Bí thư các chi bộ 

Thời gian: 10h00 ngày Thứ 6 (10/2/2017)

Hội trường: A.402

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP