BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  13  tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 13 đến 18/02/2017

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 13 đến 18/02/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

  1. Bổ sung: Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Thời gian: 10h30 thứ Năm ngày 16 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.207

Chủ trì: Hiệu trưởng

2. Chuyển thời gian cuộc họp: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp lớp cao học Khóa 22 và Lớp cao học Tây Bắc khóa 1 của Trường ĐHLHN vào lúc 14h00 thứ Ba, ngày 14 tháng 2 năm 2017

3. Chuyển thời gian tiếp viên chức của Hiệu trưởng: 15h00 thứ Ba, ngày 14 tháng 2 năm 2017

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP