BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  15  tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 13 đến 18/02/2017 (L2)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 13 đến 18/02/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

  1. Chuyển thời gian: Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Thời gian: 16h30 thứ Sáu ngày 17 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.402

Chủ trì: Hiệu trưởng

2. Chuyển thời gian: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

Thời gian: 14h00 thứ Sáu ngày 17 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: A. 402

3. Bổ sung: Họp Tổ công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 – 2021 và xây dựng các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

Thời gian: Sáng 08h30, Chiều 14h00 thứ Năm ngày 16 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.207

Thành phần: Theo Quyết định

4. Bổ sung: Phó Hiệu trưởng Vũ Lan Anh làm việc tại Đại sứ quán Azerbaijan.

Thời gian: 17h00 thứ Sáu ngày 17 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: Số 6A Lê Hồng Phong, Hà Nội

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP