BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  16  tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 13 đến 18/02/2017 (L3)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 13 đến 18/02/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Chuyển thời gian và địa điểm: Họp Hội đồng tự đánh giá

Thời gian: 10h00 thứ Sáu, ngày 17/02/2017

Địa điểm: A.402

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP