BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  20  tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 20 đến 25/02/2017 (L1)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 20 đến 25/02/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Chuyển thời gian: Họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên lúc 8h30 thứ Ba, ngày 21/02/2017

2. Chuyển thời gian: Ban Giám hiệu báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về Đề án thành lập Phân hiệu tại Tây Nguyên lúc 11h00 thứ Ba, ngày 21/02/2017 tại Bộ Tư pháp.

3. Bổ sung Họp Ban điều hành chương trình Chất lượng cao

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Thời gian: 14h00 thứ Ba, ngày 21/02/2017

Phòng A.207

4. Bổ sung: Họp Tổ công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý

Thời gian: 8h thứ tư, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: A211

5. Hoãn Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP