BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 20 đến 25/02/2017 (L2)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 20 đến 25/02/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Họp Ban xây dựng chuẩn đầu ra vào 08h00 thứ Năm ngày 23 tháng 02 năm 2017 chuyển sang 08h00 thứ Sáu ngày 24 tháng 02 năm 2017.

2. Họp Ban xây dựng Quy chế thi, kiểm tra vào 10h00 thứ Năm ngày 23 tháng 02 năm 2017 chuyển sang 14h00 thứ Sáu ngày 24 tháng 02 năm 2017.

3. Bổ sung Họp Ban Giám hiệu (Phòng Đào tạo báo cáo về Kế hoạch tuyển sinh Văn bằng 2 đợt 2) lúc 10h00 thứ Năm, ngày 23 tháng 02 năm 2017

4. Thay đổi nội dung Họp Ban Giám hiệu 13h30 thứ Năm, ngày 23 tháng 02 năm 2017: Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo về Kế hoạch rà soát, bổ sung, xây dựng Quy hoạch cán bộ quản lý cấp Phòng (Hoãn nội dung Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo về Đoàn công tác CHDCND Lào).

5. Lưu ý: Đề nghị các viên chức thuộc thành phần tham dự Lễ Khai giảng Khóa 1 hệ liên thông đại học hình thức chính quy và Khóa 15 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (theo Kế hoạch 316/ĐHLHN-ĐT ngày 20/02/2017 của Trường) có mặt đúng thời gian đã định (TP: Đảng ủy, BGH; Đại diện Lãnh đạo các Khoa, phòng, ban, trung tâm, bộ môn trực thuộc Trường; Trung tâm Pháp luật Đức, Trung tâm Pháp luật Nhật Bản, Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, cán bộ quản lý khóa của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và các khoa quản lý; Đại diện Lãnh đạo Bộ môn chuyên môn; Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.)

6. Bổ sung: Họp về việc sinh viên không đăng ký BHYT năm học 2016-2017

- Chủ trì: Phó Hiệu trưởng: Chu Mạnh Hùng

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, phòng CTSV, TT Công nghệ Thông tin, Phòn TCKT, các Khoa Chuyên môn, Viện Luật So sánh, Bộ môn Ngoại ngữ và Trạm Y tế.

- Thời gian:  8h00 ngày 24/2/2017 (thứ sáu).

- Địa điểm: A207

- Chuẩn bị hồ sơ: Trạm Y tế

7. Họp tổ công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định.

Thời gian: 13h30 thứ Tư ngày 31 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.402

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP