BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 27/02 đến 03/03/2017 (L1)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 27/02 đến 03/03/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Bổ sung: Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 (năm 2017)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Thời gian: 10h thứ Năm, ngày 02/03/2017

Địa điểm: A.207

2. Chuyển thời gian tổ chức: Hội nghị liên tịch Đảng ủy - Ban Giám hiệu vào lúc 9h thứ Sáu, ngày 03/03/2017

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP