BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 27/02 đến 03/03/2017 (L2)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 27/02 đến 03/03/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1.  Hoãn họp: Hội đồng xét tốt nghiệp các lớp đại học hệ chính quy và chính quy văn bằng thứ hai

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP