BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 06/03 đến 11/03/2017 (L1)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 06/03 đến 11/03/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Bổ sung: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công anh TP Hà Nội kiểm tra và tập huấn đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với sinh viên lào, Cam Pu Chia trên trang điện tử  của Công an TP Hà Nội. 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: đ/c Phạm Quang Hải, Đào Ngọc Hùng, Đỗ Quốc Tuấn - Phòng Quản trị.

Thời gian: 15h00 thứ Sáu ngày 10 tháng 3 năm 2016

Địa điểm: Phòng A.207

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP