BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 06/03 đến 11/03/2017 (L2)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 06/03 đến 11/03/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1.  Bổ sung: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

Thời gian: 14h thứ Năm, ngày 09/03/2017

Địa điểm: Phòng A.207

2. Bổ sung: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy dự Lễ Bế giảng Khóa học Giáo dục Quốc phòng của sinh viên chính quy khóa 41

Thời gian: 8h00 thứ Sáu, ngày 10/03/2017

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP