BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  13  tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 13 đến 17/3/2017 (LẦN 2)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 13-17/3/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

  1. Chuyển: Họp hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGUT năm 2017 từ 08h00 thứ Ba ngày 14 tháng 3 năm 2017 sang 15h30 cùng ngày.
  2. Chuyển: Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về công tác Tổ chức cán bộ từ 09h30 thứ Ba ngày 14 tháng 3 năm 2017 sang 16h15 cùng ngày.

      3. Họp: tiếp nhận sách tặng của TS. Ngô Quốc Kỳ về Hoàng Sa, Trường Sa nhân ngày 14/03/2017

      Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

      TP: Đại diện Lãnh đạo Khoa Pháp luật quốc tế, Trung tâm Thông tin thư viện, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí (cử 01 chuyên viên đưa tin)

      Thời gian: 15h30 thứ Ba, ngày 14/03/2017

      Địa điểm: A211

4. Họp mở thầu gói thầu vệ sinh thường xuyên khuôn viên, giảng đường Trường Đại học Luật Hà Nội

Thời gian: 09h00 thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.207

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP. Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, đơn vị tư vấn, các nhà thầu tham dự

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP