BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  20  tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 20 đến 24/3/2017 (L1)

 

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 20-24/3/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

  1. Chuyển: Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 3 từ 08h30 thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2017 sang 08h00 thứ Sáu ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại Phòng A.207.

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP