BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 20/03 đến 25/03/2017 (L3)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 20/03 đến 25/03/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1.  Chuyển thời gian, bổ sung nội dung: Họp Ban Giám hiệu

Thời gian: 9h30 thứ Tư, ngày 22/03/2017

Nội dung:

- Báo cáo về Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo (ban xây dựng Đề án chuẩn bị).

- Báo cáo về công tác đào tạo (Phòng Đào tạo chuẩn bị).

- Báo cáo về công tác xác minh văn bằng, chứng chỉ (Phòng Thanh tra đào tạo chuẩn bị).

- Báo cáo về công tác đào tạo Sau Đại học (Khoa đào tạo sau đại học chuẩn bị)

Lưu ý: Các đơn vị chuyển tài liệu họp chậm nhất là 14h00 chiều thứ Ba, ngày 21/03/2017 tới địa chỉ email: hcth.hlu@gmail.com

2. Bổ sung: Họp Ban soạn thảo Quy chế Văn bằng chứng chỉ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: theo Quyết định

Thời gian: 14h00 thứ Tư, ngày 22/03/2017

Địa điểm: Hội trường A.207

3. Hoãn: Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định

Thời gian: 15h15 thứ Sáu ngày 24 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.207

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP