BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  28  tháng 3 năm 2017


THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 27 đến 31/3/2017

 
   

Kính gửi:

                              -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 27- 31/3/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Bổ sung: Họp Hội đồng tiến hành xét duyệt và cho ý kiến về chương trình đào tạo cán bộ pháp chế bộ, ngành, HĐND, UBND và doanh nghiệp nhà nước.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Trưởng Phòng Đào tạo; thành viên Ban xây dựng chương trình.

Thời gian: 17h30 thứ Năm ngày 30 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.401

2. Bổ sung: Lễ Bế giảng Khoa 13 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (2014-2017).

TP: Đảng ủy; Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; giáo viên chủ nhiệm, cán bộ quản lý Khóa của Phòng Đào tạo, các đơn vị quản lý sinh viên và theo Giấy mời.

Thời gian: 08h30 thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.403

3. Bổ sung: Họp Ban tổ chức Hội thảo: "Thi hành Công ước về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) tại Việt Nam và yêu cầu sửa đổi Luật Thương mại 2005 - Bài học kinh nghiệm từ Đức và Nhật Bản" và Tọa đàm "Nghiên cứu so sánh pháp luật Việt Nam - Đức về tố tụng dân sự và các biện pháp giải quyết tranh chấp khác".

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

Thời gian: 14h30 thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.401

4. Bổ sung: Thương thảo hợp đồng gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, kỹ sư xây dựng Phòng Quản trị; nhà thầu xếp hạng nhất; mời Hiệu trưởng cùng dự

Thời gian: 14h00 thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.402

5. Bổ sung: Họp Ban xây dựng đề án thành lập phân hiệuTrường Đại học Luật Hà Nội tại Tây Nguyên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

Thời gian: 08h00 thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.207

6. Bổ sung: Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

Thời gian: 09h30 thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.207

7. Bổ sung: Họp Giao ban lãnh đạo cấp Vụ tháng 3.

TP: Ban Giám hiệu

Địa điểm: Hội trường Đa năng Bộ tư pháp

Thời gian: 08h00 thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2017

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP