BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  30  tháng 3 năm 2017


THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 27 đến 31/3/2017 (L2)

 
   

Kính gửi:

                              -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 27- 31/3/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Chuyển thời gian cuộc họp: Họp triển khai xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018.

Thời gian: 13h30 thứ Sáu, ngày 31/03/2017

2. Chuyển thời gian cuộc họp: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp hệ Vừa làm vừa học

Thời gian: 16h00 thứ Sáu, ngày 31/03/2017

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP