BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  28  tháng 3 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 03 đến 07/4/2017

 

 
   

             Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 03 - 07/4/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Bổ sung: Họp hoàn tất thủ tục y tế cho sinh viên Khóa 38

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, trung tâm Công nghệ thông tin, Trạm Y tế (Trạm Y tế chuẩn bị).

Thời gian: 15h30 thứ Hai ngày 03 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.207

2. Bổ sung: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

Thời gian: 16h30 thứ Ba ngày 04 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.207

3. Bổ sung: Họp Giao ban cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường.

TP: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.

Thời gian: 14h thứ Sáu, ngày 07/4/2017

Địa điểm: Phòng A.402

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP