BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  5  tháng 4 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 03 đến 07/4/2017 (L2)

 

 
   

             Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 03 - 07/4/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Hoãn: Họp Giao ban cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường.

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP