BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  28  tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 10 đến 14/4/2017

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 10 - 14/4/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Chuyển: Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ sang 17h00 thứ Tư ngày 12 tháng 4 năm 2017.

2. Họp giao ban cán bộ chủ chốt chuyển Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh chủ trì.

3. Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh chủ trì.

4. Bổ sung Lễ trao học bổng của công ty Luật Russin & Vecchi tài trợ cho sinh viên nghèo vượt khó

Chủ trì: Đại diện Ban Giám hiệu

TP: Lãnh đạo phòng Công tác sinh viên, Đại diện công ty Luật Russin & Vecchi, sinh viên được trao học bổng.

Thời gian: 9h30

Hội trường: A.401.

5. Bổ sung: Tập huấn nhập điểm Khoa sau đại học tại các bộ môn

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Khoa Sau đại học, Đại diện lãnh đạo các bộ môn và chuyên viên trực tiếp nhập điểm, trung tâm Công nghệ thông tin.

Thời gian: 8h30 thứ Năm, ngày 13/4/2017

Địa điểm: Phòng A.402

6. Bổ sung: Họp Ban tổ chức "Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2016"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

Thời gian: 16h30  thứ Tư ngày 12/4/2017

Địa điểm: Phòng A207

7. Bổ sung: Họp Ban xây dựng quy định về thực tập chuyên môn của học viên vừa làm vừa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

Thành phần: Theo Quyết định

Thời gian 14h00 thứ Tư ngày 12 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.207

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP