BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  12  tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 10 đến 14/4/2017 (L2)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 10 - 14/4/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1.  Chuyển địa điểm Tập huấn nhập điểm Khoa sau đại học tại các bộ môn sang hội trường A. 403

2. Bổ sungHội nghị của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội góp ý Bộ luật hình sự sửa đổi.

TP: Đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo Khoa Pháp luật hình sự, lãnh đạo Bộ môn Luật hình sự và theo Giấy mời.

Thời gian: 08h00 thứ Năm ngày 13 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.402

3. Bổ sung: Phỏng vấn sinh viên tham gia khóa học mùa hè 2017 tại thành phố Kazan, Liên Bang Nga.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo tổ tiếng Anh, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo.

Thời gian: 09h00 thứ Sáu ngày 14/4/2017

Địa điểm: Phòng A.401

4. Bổ sung: Đón tiếp và làm việc với Ngài Sakai - Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp, Nhật Bản

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí, Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí cử người đưa tin.

Thời gian: 15h00 thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.211

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP