BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  17  tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 17 đến 21/4/2017 (L1)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 17 - 21/4/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1.  Bổ sung: Họp triển khai báo cáo về điều kiện đảm bảo chất lượng của Trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng phòng: Đào tạo, Quản trị, Tổ chức cán bộ; Giám đốc: Trung tâm Thông tin thư viện, Đảm bảo chất lượng đào tạo

Thời gian: 10h00

Địa điểm: A.207

2. Chuyển cuộc họp Tự đánh giá (nhóm 2) sang 14h00 thứ Hai, ngày 17/4/2017

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

3. Bổ sung: Làm việc với Trường trung cấp đa ngành về việc thu học phí hệ đào tạo vừa làm vừa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Lãnh đạo Khoa Đào tạo tại chức, đại diện lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Thời gian: 15h00 thứ Ba, ngày 18/4/2017

Địa điểm: A.401

4. Hoãn: Họp Ban xây dựng quy định về thực tập chuyên môn của học viên vừa làm vừa học vào 08h30 thứ Sáu ngày 21/4/2017.

5. Bổ sung: Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

Thời gian: 16h00 thứ Năm ngày 20 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.401

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Tải lịch tuần mới Tại đây