BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  19  tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 17 đến 21/4/2017 (L2)

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 17 - 21/4/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1.  Bổ sung: Họp Ban mua sắm tài sản (nội dung: bàn về kinh phí hoạt động lưu trữ tài liệu tại các đơn vị từ năm 2015 trở về trước)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: theo Quyết định, Lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp

Thời gian: 14h00 thứ Sáu, ngày 21/4/2017

Địa điểm: A.207

2. Chuyển thời gian họp Điều chỉnh mục tiêu Đề án 549 sang 15h00 thứ Sáu, ngày 21/4/2017

3. Bổ sung: Họp về thu học phí sinh viên văn bằng hai chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, đồng chí Chu Đình Phong - chuyên viên Phòng Đào tạo; đại diện lãnh đạo Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước; đồng chí Tống Thị Thanh Tú - trợ lý Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán; đồng chí Trần Minh Phương - chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

Thời gian: 10h00 thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.401

4. Bổ sung: Kế hoạch tổ chức ngày Sở hữu trí tuệ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo: Khoa Pháp luật dân sự, Pháp luật thương mại quốc tế, tổ ngoại ngữ, Phòng Quản trị, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo, Đoàn TNCS HCM, Tổ Sở hữu trí tuệ.

Thời gian: 08h30 thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.401

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Tải lịch tuần mới Tại đây