BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  03  tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 01 đến 05/5/2017 (L2)

 
   

 

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 01-05/5/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Bổ sung: Tiếp đoàn kiểm tra Phòng cháy chữa cháy, Công an Thành phố Hà Nội

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Phòng Quản trị.

Thời gian: 15h30 thứ Sáu, ngày 5/5/2017

Địa điểm: A.402

2. Bổ sung; Họp Hội đồng tuyển sinh đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định

Thời gian: 11h20 thứ Sáu ngày 05 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: A.207

3. Bổ sung: Họp giao ban Ban giám hiệu 

Địa điểm: Phòng A.207

Thời gian: 17h00 thứ Sáu ngày 05 tháng 5 năm 2017

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP