BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  08  tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 08 đến 15/5/2017 (L1)

 
   

 

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 08-15/5/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Bổ sung: Họp tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm học 2017

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định.

Thời gian: 16h00 thứ Hai, ngày 08/5/2017

Địa điểm: A.207

2. Bổ sung: Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường “Một số vấn đề về thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Thời gian: 8h00 thứ Ba, ngày 09/5/2017

Địa điểm: A207

3. Bổ sung: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy Khóa 16 năm 2017 (đợt 1)

Chủ trì: Hiệu trưởng

Thời gian: 16h00 thứ Ba, ngày 9/5/2017

Địa điểm: A.207

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP