BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  08  tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 08 đến 15/5/2017 (L2)

 
   

 

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 08-15/5/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Bổ sung: Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch Lãnh đạo Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2026

Chủ trì: Hiệu trưởng

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn thanh niên Trường, Trưởng ban Nữ công Trường

Thời gian: 16h00 thứ Tư, ngày 10/5/2017

Địa điểm: A.402

2. Bổ sung: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: theo Quyết định

Thời gian: 14h00 thứ Sáu, ngày 12/5/2017.

Địa điểm: A.207

3. Bổ sung: Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: theo Quyết định

Thời gian: 15h30 thứ Sáu, ngày 12/5/2017

Địa điểm: A 207

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP