BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  08  tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 08 đến 15/5/2017 (L3)

 
   

 

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 08-15/5/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Bổ sung: Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Thời gian: 14h00, Thứ Năm, ngày 11/5/2017

Địa điểm: A.207

2. Chuyển lịch tập huấn công tác lưu trữ (dự kiến) sang tuần công tác từ 15/5-20/5/2017

3. Bổ sung: Họp về khám sức khỏe cho sinh viên

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo: phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo, Trạm Y tế; đại diện Lãnh đạo: các đơn vị quản lý sinh viên.

Thời gian: 8h00 thứ Sáu, ngày 12/5/2017

Địa điểm: A.401

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP