BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  15  tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 15 đến 19/5/2017

 

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 15 - 19/5/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Bổ sung: Họp về việc tổ chức cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy đăng ký học tập học kỳ I năm học 2017-2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo; cán bộ quản lý khóa 38, 39, 40, 41 của Phòng Đào tạo; chuyên viên kế hoạch của Phòng Đào tạo (Phòng Đào tạo chuẩn bị).

Thời gian: 08h00 thứ Sáu ngày 19 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.401

2. Bổ sung: Họp Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Thời gian: 7h30 thứ Ba, ngày 16/5/2017

Địa điểm: A. 401

3. Chuyển: Hiệu trưởng tiếp cán bộ, viên chức từ 14h00 thứ tư ngày 17/5/2017 sang 08h00 thứ năm ngày 18/5/2017.

4. Bổ sung: Họp Hội đồng tự đánh giá

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định

Thời gian: 14h00 thứ Tư ngày 17/5/2017

Địa điểm: Phòng A.207

5. Chuyển thời gian:Họp Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 từ 11h00 thứ Tư, ngày 17/5 sang 16h00 thứ Tư, ngày 17/5

6. Chuyển: Họp rà soát nhiệm vụ, quyền hạn của một số đơn vị từ 14h00 thứ Tư ngày 17/5/2017 sang 08h30 thứ Năm ngày 18/5/2017 tại Phòng A.207.

7. Chuyển: Họp Hội đồng kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức từ 08h30 thứ Năm ngày 18/5/2017 sang 14h00 thứ Sáu ngày 19/5/2017 tại Phòng A.207

8. Bổ sung: Họp với toàn bộ sinh viên ký túc xá

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng các đơn vị: Phòng Quản trị, Trạm Y tế, Công tác sinh viên, Hợp tác quốc tế; Bí thư Đoàn Thanh niên; đ/c Đào Văn Hùng, Phan Huy Long, Phạm Quang Hải và theo Giấy mời.

Thời gian: 19h00 thứ Ba, ngày 16/5/2017

Địa điểm: A.403

9. Bổ sung thành phần: Tiếp đoàn công tác Đại học Waikato, Newzealand bàn về việc thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ và tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên của Trường vào 10h0 thứ Tư ngày 17/5/2017 gồm: đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Quản trị.

10. Bổ sung: Làm việc với Công ty Nissan Techno Nhật Bản về luật sở hữu trí tuệ.

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Trưởng Bộ môn Luật sở hữu trí tuệ, đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật.

Thời gian: 14h00 thứ Sáu ngày 19 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Phòng A.401

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP