BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  18  tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 15 đến 19/5/2017 (L2)

 

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 15 - 19/5/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

 

1. Chuyển: Họp rà soát nhiệm vụ, quyền hạn của một số đơn vị từ  08h30 thứ Năm ngày 18/5/2017 sang 9h00 thứ Sáu, ngày 19/5/2017  tại Phòng A.401

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP