BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  22  tháng 5 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 22 đến 27/5/2017

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 22- 27/5/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Chuyển: Họp Hội đồng tự đánh giá vào 8h00 thứ Sáu ngày 26/5/2017 tại A.401.

2. Bổ sung: Họp Ban tổ chức Hội thảo  "10 năm gia nhập WTO của Việt Nam và chào đón sự kiện APEC 2017" 

Thời gian: 14h00 ngày thứ Tư ngày 24/4/2017

Địa điểm: A 207

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định.

3. Chuyển: Họp Ban điều hành chất lượng cao từ 08h30 thứ Sáu ngày 26/5/2017 sang 16h00 thứ Năm ngày 25/5/2017  tại Phòng A.401.

4. Bổ sung: Họp về mức thu lệ phí tuyển sinh.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo sau đại học, Khoa Đào tạo tại chức.

Thời gian: 09h30 thứ Năm ngày 25/5/2017

Địa điểm: Phòng A.401

5. Bổ sung: Họp hội đồng tuyển sinh văn bằng thứ hai chính quy

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Thời gian: 13h30 thứ Sáu, ngày 26/5/2017

Địa điểm: A.207

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP