BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  30  tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 29/5 đến 02/6/2017

 
   

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 29/5 - 02/6/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Bổ sung: Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định .

Địa điểm: Phòng A.207

Thời gian: 16hh00 thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2017

2. Bổ sung: Tiếp Đoàn cán bộ UBND tỉnh Lào Cai.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, lãnh đạo Khoa Đào tạo sau đại học.

Địa điểm: Phòng A.207

Thời gian: 07h00 thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2017.

3. Bổ sung: Họp Hội đồng tinh giảm biên chế

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định

Địa điểm: Phòng A.207

Thời gian: 08h30 thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2017

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP