LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 27 ĐẾN NGÀY 31/8/2018

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(27/8)

08h00

Họp giao ban tháng công trình “ cải tạo chỉnh trang Trường Đại học Luật Hà Nội 87 Nguyên Chí Thanh”với các nhà thầu

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng Quản trị, Tài chính - Kế toán, Ban QL dự án Bộ Tư pháp , cá nhà thầu ,đ/c Nguyễn Tiến Định (Kỹ sư xây dựng)

Phòng A.207

14h00

Họp triển khai xây dựng nội dung và chuẩn bị phát hành “ Sổ tay sinh viên”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng,Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng CTSV; Đại diện Lãnh đạo Phòng TC-KT, HC-TH, Bí thư Đoàn thanh niên ( đ/c Phạm Hoài Điệp thư ký).

Phòng A.207

 

15h30

Họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tâp.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng,Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng CTSV; Phòng TC-KT, HC-TH, PhòngTCCB, Bí thư Đoàn thanh niên; Đại diện lãnh đạo : Các khoa chuyên môn có cố vấn học tập, Bộ môn ngoại ngữ, Viện Luật so sánh. ( đ/c Phạm Thị Minh thư ký).

                                  Phòng A.207

 

10h00

Họp triển khai kế hoạch làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính..

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Lãnh đạo : Phòng Tài chính - Kế toán , Hành chính - Tổng hợp , Quản trị, Tổ chức cán bộ, Đào tạo, Khoa Sau Đại học, Khoa Tại chức, , Trung tâm TVPL, Quản lý khoa học & Trị sự tập chí.

                                                  Phòng A.207        

 

Thứ Ba

(28/8)

08h00

 

(Hoãn) Hội nghị liên tịch Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội về công tác cán bộ.

Chủ trì: PHT Trần Quang Huy

 

13h45

 Hội thảo khoa học  “ Đổi mới quản trị Đại học”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh,

TP: Theo Giấy mời

                                             Phòng A.402

 

14h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

Tiếp Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng,Lãnh đạo : Phòng Tài chính - Kế toán , Hành chính - Tổng hợp , Quản trị, Tổ chức cán bộ, Đào tạo, Khoa Sau Đại học, Khoa Tại chức, , Trung tâm TVPL, Quản lý khoa học & Trị sự tập chí.

                                                                    Phòng A.207    

Hội nghị liên tịch Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội về công tác cán bộ.

Chủ trì: PHT Trần Quang Huy

                                                                      Phòng A. 207

 

 

 

Thứ Tư

(29/8)

08h00

-

11h00

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII của Đảng.

TP: Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, mời lãnh đạo chủ chốt các đoàn thể không phải là Đảng viên tham dự.

                                                            Hội trường A.403

14h00

Họp Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

 

 

Thứ Năm

(30/8)

08h00

Họp Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

 

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

  • Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ.

                                               Phòng A.207

 

08h30

 Hội thảo khoa học  “Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học trong đào tạo sau đại học ở Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh,

TP: Theo Giấy mời

                                             Phòng A.402

 

Thứ Sáu

(31/8)

08h00

[HOÃN HỌP] Họp về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh,Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Bộ môn Ngoại ngữ; Đại diện Lãnh đạo Phòng TC-KT, HC-TH, Phòng Công tác sinh viên. TTĐBCLĐT, Thanh tra đào tạo, Phòng Quản trị, Giám đốc TTCNTT  ( đ/c Phạm Hoài Điệp thư ký).

Phòng A.207

 

14h00

 

 

Họp thanh lý tài sản năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401


Họp về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh,Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Bộ môn Ngoại ngữ; Đại diện Lãnh đạo Phòng TC-KT, HC-TH, Phòng Công tác sinh viên. TTĐBCLĐT, Thanh tra đào tạo, Phòng Quản trị, Giám đốc TTCNTT  ( đ/c Phạm Hoài Điệp thư ký).

Phòng A.207

 

16h00

(Hoãn) Họp Ban rà soát, sửa đổi Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                  Phòng A.207        

 

 

 

*Chuỗi bài giảng mở: “Một số vấn đề luật pháp của Việt Nam” do Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Việt Nhật đồng tổ chức.

Thời gian: Từ 08h00 tới 17h45 ngày Thứ Hai (27/8/2018) và Thứ Ba (29/8/2018)

Thành phần: Theo danh sách đăng ký, các Giảng viên, sinh viên quan tâm.

Địa điểm: Phòng A.402

Tải lịch tuần tại đây