LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 16  ĐẾN NGÀY 20/12/2019

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(16/12)

08h00

 

Họp Ban Giám hiệu đánh giá viên chức năm 2019.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị.

                                                        Phòng A207 

 

14h00

 

Họp Ban Giám hiệu đánh giá viên chức năm 2019.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị.

                                                        Phòng A207 

 

 

Thứ Ba

(17/12)

 

 

 

 

 

 

08h00

 

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, Quyênc Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng dự Hội nghi Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

                                Hội trường Đa năng Bộ Tư pháp

14h00

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                     Phòng A.207

 

16h00

 

 

 

 

18h00

 

 

Họp đánh giá chi bộ, Đảng viên.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Đảng ủy viên

                                                     Phòng A.207

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                     Phòng A.207

 

Thứ Tư

(18/12)

08h00

 

Họp hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định (thành viên Hội đồng khoa học đào tạo)

                                                     Phòng A.207

13h15

 

Họp Hội đồng trường 

Chủ trì: Quyền CT Hội đồng trường Chu Mạnh Hùng

TP: Các Thành viên HĐ Trường

Địa điểm: 265 Cầu Giấy, Hà Nội.

 

 

10h00

 

 

 

10h30

 

 

 

 

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                                    Phòng A.205

Họp về kiện toàn Hội đồng Khoa  Pháp luật Thương mại Quốc tế.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trường Phòng TCCB, Trưởng Khoa PL Thương mại quốc tế

                                                     Phòng A.207

 

 

16h30

Ký kết Quy chế phối hợp và dự tiệc giao lưu.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Đảng uỷ, Hội đồng trường, Trưởng phó các đơn vị, Trưởng các tổ chức chính trị xã hội của Trường

Địa điểm:  265 Cầu Giấy, Hà Nội.

(xe đón Đảng uỷ, Trưởng phó các đơn vị, Trưởng các tổ chức chính trị xã hội tại Trường lúc 16h30)

 

 

Thứ Năm

(`19/12)

 

 

08h00

Họp Xây dựng hướng dẫn tạm thời về hỗ trợ công bố quốc tế theo Điều 21b Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

 TP: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Sau đại học, Phòng Tài chính kế toán; Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí

         - Mời tham dự: Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng, PGS.TS. Tô Văn Hòa (Trưởng Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước), TS. Nguyễn Bá Bình (Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế), TS.Trần Thị Quang Hồng (Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp), chuyên viên Nguyễn Thị Thu Huyền (Phòng QLKH&TSTC) 

 

                                                        Phòng A207 

14h00

 

 

 

14h00

 

 

 

15h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp Ban cập nhật, sửa đổi chương trình đào tạo thạc sĩ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                   Phòng A.207

Họp Ban điều hành CTĐT Chất lượng cao

 Chủ trì: PHT phụ trách Trần Quang Huy

 TP:  Theo quyết định

                                       Phòng A.205

Họp về công tác đảm bảo đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, học liệu và NCKH của sinh viên CTCLC

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời PHT Vũ Thị Lan Anh

TP:  Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trưởng phòng: Quản trị, Tài chính-Kế toán, Tổ chức cán bộ; Giám đốc: TT Thông tin TV, CNTT; đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC.

                                                       Phòng A.205

 

 

 

 

 

10h00

Họp Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                     Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(20/12)

 

 

07h30

 

 

 

 

 

 

08h30

 

 

 

09h00

 

Họp triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động giảng dạy học kỳ 2, năm học 2019-2020

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy

 Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh tham dự cùng;

Mời: Quyền CT Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Phòng ĐT, Đại diện lãnh đạo: Khoa chuyên môn, Viện Luật so sánh, Bộ môn ngoại ngữ, Tổ chức cán bộ, Trung tâm TT thư viện; Trưởng, Phó các bộ môn chuyên môn; đ/c Điệp Phòng ĐT, đ/c Thúy TTTVPL dự.

Mời: PGS.TS Bùi Đăng Hiếu, TS. Nguyễn Văn Cương, TS. Vũ Phương Đông, ThS. Nguyễn Sơn Tùng (Bí thư Đoàn TN).

                                                         Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy chủ trì hội đồng tiến sĩ cấp cơ sở,

TP: Theo Quyết định

                                                       Phòng A.401

Hội nghị Tổng kết công tác Hội Cưu chiến binh.

Chủ trì: Chủ tịch Hội Nguyễn Minh Đoan

TP: Toàn thể Hội viên Vfa theo Giấy mời

                                                        Phòng A.402

.

14h00

 

 

 

 

15h00

 

 

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Cao học Luật khóa 25.

Chủ trì Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                     Phòng A.207

Họp về tổ chức Hội nghị Ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo luật.

Chủ trì : Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: theo triệu tập

Phòng A.205

 

Tải lịch tuần tại đây