LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 13  ĐẾN NGÀY 17/04/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(13/04)

08h00

 

Họp Đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các Đảng ủy viên

                                                       Họp trực tuyến.

 

14h00

 

Họp xây dựng kế hoạch năm học 2020 -  2021.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Mời Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các Khoa, Truung tâm, Viện luật So sánh; Trưởng các Bộ môn chuyên môn. Đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra, Phòng ĐBCL&KT, Phòng HCTH, Phòng QT, Phòng TCKT, Phòng TCCB; Bộ môn NN, Bộ môn GDTC; lãnh đạo Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH; Chuyên viên Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH

                                       Họp trực tuyến.

Thứ Ba

(14/04)

 

09h30

 

Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Tổng kết thí điểm đào tạo hệ chính quy trình độ đại học ngành Luật Thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                       Họp trực tuyến.

14h00

Họp Lãnh đạo Tạp chí Luật học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng, Tổng biên tập Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo tạp chí; mời Quyền Trưởng Phòng QLKH&TSTC, Thư ký toà soạn cùng dự

                                     Họp trực tuyến.

10h30

Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “25 năm thành lập WTO: thành tựu và thách thức”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                       Họp trực tuyến.

Thứ Tư

(15/04)

08h00

Họp Ban xây dựng Chiến lược phát triển Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: thành viên của Ban xây dựng Chiến lược. 

                                                  Họp trực tuyến

14h00

 

Thứ Năm

(`16/04)

 

08h00

 

Họp Ban Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Thành viên của Ban XD Quy chế.

                                             Họp trực tuyến

14h00

 

 

Họp Ban tổ chức Tuần lễ nghiên cứu khoa học năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                           Phòng A.402

Thứ Sáu

(17/04)

 

 

08h30

 

Họp về sắp xếp vị trí việc làm giáo viên, giảng viên tại Phân hiệu.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: PHT Vũ Thị Lan Anh, đại diện Lãnh đạo các Khoa, đại diện lãnh đạo các bộ môn có giáo viên đăng ký làm giảng viên; Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo đại học, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Thanh tra; các phó giám đốc và chánh văn phòng Phân hiệu; Chủ tịch BCH Công đoàn trường.  

                                                    Họp trực tuyến

14h00

 

 

Tải lịch tuần tại đây