LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 27/04  ĐẾN NGÀY 01/05/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(27/04)

08h00

 

 

14h00

 

Họp Đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Các đảng ủy viên

                                                Phòng A.207

Thứ Ba

(28/04)

 

08h00

 

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu 1 số công tác tổ chức cán bộ

Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng  Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                             Phòng A. 207

15h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định, mời Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh cùng dự

                                                      Phòng A207

Thứ Tư

(29/04)

08h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường “Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học và quản lý nghiên cứu khoa học pháp lý” trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2020

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                              Phòng A207

 

14h00

 

 

15h30

Họp xét kỷ luật học viên cao học khóa 26.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                              Phòng A207

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu 1 số công tác tổ chức cán bộ

Phòng A.207

10h00

Họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                 Phòng A207

Thứ Năm

(`30/04)

 

08h00

 

Nghỉ lễ 30/04

14h00

 

 

Nghỉ lễ 30/04

Thứ Sáu

(01/05)

 

 

09h00

 

Nghỉ lễ 01/05

14h00

 

Nghỉ lễ 01/05

Tải lịch tuần tại đây