LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 11  ĐẾN NGÀY 15/05/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(11/05)

08h00

 

 

13h30

 

 

 

14h00

 

 

 

Ban Chấp hành Công đoàn báo cáo đột xuất Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

                                                             Phòng A.207

Phòng tổ chức cán bộ báo cáo một số công việc về công tác cán bộ; 

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: BGH, lãnh đạo phòng TCCB, chuyên viên TCCB có liên quan; Trưởng phó phòng Đào tạo sau đại học. Phòng TCCB báo cáo, phòng Đào tạo Sau đại học cho ý kiến.

                                                     Phòng A.207

 

15h30

(Hoãn) Họp về trả lời xác minh văn bằng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: mời Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh; Lãnh đạo: Phòng Đào tạo đại học, Phòng Thanh tra; đ/c Phạm Thị Hằng; cán bộ quản lý văn bằng phòng Đào tạo đại học.

                                                     Phòng A.207

 

Thứ Ba

(12/05)

 

09h00

 

(Chuyển) Ban Thường vụ Đảng uỷ - Ban Giám hiệu nghe báo cáo về các văn bản trình Hội đồng trường xem xét, ban hành Dự thảo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
TP: Đảng uỷ - Ban Giám hiệu; mời Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng Phòng Thanh tra;
Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị                                                                                            Phòng A.207

14h00

Họp Ban tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định, đ/c Phan Thị Phương Thanh Phòng TCCB

                                               Phòng A.207

 

15h30

 

 

16h30

Họp về công tác số hoá văn bằng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, 

TP: mời Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh; Lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học; Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; đ/c Đỗ Thị Thơ; đ/c Phạm Hoài Điệp

                                                Phòng A.207

Ban Thường vụ Đảng uỷ - Ban Giám hiệu nghe báo cáo về các văn bản trình Hội đồng trường xem xét, ban hành Dự thảo sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
TP: Đảng uỷ - Ban Giám hiệu; mời Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng Phòng Thanh tra;
Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị                                                                                            Phòng A.207

 

Thứ Tư

(13/05)

08h00

Họp với Ban Giám hiệu đề xuất phương án giảm học phí .

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, 

TP: Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Công tác sinh viên, Phòng  Đào tạo Đại học, Phòng ĐT Sau đại học, Giám đốc TTTH.

                                                       Phòng A.207

14h00

[HOÃN] Làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo trung ương về “thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đào tạo; phát huy vai trò của Hội đồng trường”

TP: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, tổ chức đoàn thể của Trường.

                                                  Phòng A.402

 

09h30

 

 

 

 

 

09h30

 

 

 

Phòng Tài chính Kế toán Báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch giải ngân kinh phí không tự chủ năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, 

TP: Trưởng  Phòng: Tài chính Kế toán, Tổ chức cán bộ, QLKH&TSTC; Giám đốc TTTV, Tổ trưởng Bộ môn Ngoại ngữ.

                                                       Phòng A.207

 

Họp với lãnh đạo Trường cao đẳng công thương và Ban cán sự các lớp liên kết

Chủ trì: Phó hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

Tp: Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học, Chủ nhiệm lớp các lớp liên kết với trường cao đẳng công thương

                                             Phòng A402

 

 

15h30

Đảng uỷ nghe báo cáo về các văn bản dự kiến trình Hội đồng trường.  

Chủ trì: Bí thư Đảng uỷ  Chu Mạnh Hùng

                                                  Phòng A.402

 

Thứ Năm

(`14/05)

 

 

08h00

 

 

 

09h00

 

 

10h00

 

 ( Hoãn) Họp về xem xét, đăng ký xét chuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên tại Phân hiệu

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, 

Thành phần: đại diện Lãnh đạo các Khoa, bộ môn thuộc Trường, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Thanh tra, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí. Phân hiệu

                                                     Phòng A.402

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy Kiểm tra tiến độ dự án xây dựng CS 2 Trường ĐHLHN tại Bắc Ninh.

 

Làm việc với Học viện ngoại giao về một số nội dung liên quan đến đào tạo

TP:  Phó Hiệu trưởng  Vũ Thị Lan Anh, Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, đ/c Phạm Hoài Điệp

                                    Địa điểm: Học viện Ngoại giao

14h00

 

 

 

Tập Huấn sử dụng Hệ điều hành văn bản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị,  (Phân hiệu Họp trực tuyến)

                                               Phòng A.402

                                                                   

 

15h30

 

 

15h00

 

 

16h00

 

 

 

Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ Trường Đại học Luật HN..

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                               Phòng A.402

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh tiếp nhân học bổng hỗ trợ sinh viên do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

TP: Đại diện: Phòng CTSV, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

                                                Phòng A.211

Họp rà soát một số hoạt động trong Tuần lễ nghiên cứu khoa học năm 2020.
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh
TP: Trưởng các đơn vị: Phòng hành chính - tổng hợp, Phòng Tài chính-Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Quản trị; Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, 02 đại diện Đoàn
Thanh niên, 01 chuyên viên Phòng QLKH&TSTC, 01 chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán

                                        Phòng A.207

                                                                   

 

Thứ Sáu

(15/05)

 

 

08h00

 

Họp Hội đồng trường

Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: các thành viên Hội đồng trường.

                                                         Phòng A.207

 

14h00

 

 

 

15h30

 

Hội đồng duyệt đề cương đề tài ;Các giải pháp triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                               Phòng A.207

Ban Giám hiệu làm việc với đối tác về hợp tác đào tạo tiếng Anh.

mời lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học,Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ.

                                              Phòng A.207

 

 

Tải lịch tuần tại đây