BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  26  tháng 12 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 26 đến 30/12/2016

 

 

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 26 đến 30/12/2016 của Trường có sự thay đổi như sau:

1 Họp giao ban Ban Giám hiệu vào 09h30 sáng thứ Ba ngày 27 tháng 12 năm 2016 bổ sung thành phần gồm: Ban Giám hiệu, Ban Sửa đổi quy định chế độ làm việc của giảng viên, Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ.

2 Bổ sung nội dung họp giao Ban Giám hiệu: về việc cấp văn bằng thạc sĩ cho lớp cao học luật K1 Tây Bắc.

Thời gian: 10h45 thứ Ba ngày 27 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Phòng A.207

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng hctht, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo, Khoa Đào tạo sau đại học.

3 Chuyển họp Ban giám hiệu (họp về đánh giá công chức- 14h thứ Ba ngày 27/12/2016) tới 15h30 thứ Tư ngày 28/12/2016

4. Bổ sung: Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban chấp hành Công đoàn Trường

Thời gian: 13h30 thứ Năm, ngày 29/12/2016 (Họp bình xét thi đua nữ công bắt đầu lúc 15h00, ngay sau cuộc họp BCH Công đoàn)

Địa điểm: Phòng A.207

5. Bổ sung: Họp triển khai công tác tổ chức cho sinh viên Khóa 41 hệ đại học chính quy học tập môn giáo dục quốc phòng

Thời gian: 14h00 thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Phòng A.207

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, đại diện lãnh đạo: Phòng Quản trị, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin (Phòng Đào tạo chuẩn bị).

6.Hoãn Họp Hội đồng khoa học và đào tạo vào 14h00 thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2016.

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP