BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  28  tháng 12 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 26 đến 30/12/2016 (L2)

 

 

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 26 đến 30/12/2016 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Thay đổi thời gian: cuộc họp bình xét thi đua nữ công bắt đầu lúc 14h00 (thứ Năm, ngày 29/12/2016)

2. Bổ sung: Họp BGH về đánh giá viên chức (15h00 thứ Năm, ngày 29/12/2016)

3. Chuyển: Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban chấp hành Công đoàn Trường.

Thời gian: 8h00 thứ Sáu, ngày 30/12/2016.

Địa điểm: Phòng A.207.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP