Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có trình độ tiến sỹ

Đăng vào 03/08/2021

Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có trình độ tiến sỹ

Quyết định 267/QĐ-ĐHLHN: Xem tại đây

Quyết định 3479/QĐ-ĐHLHN sửa đổi, bổ sung Quyết định 267/QĐ-ĐHLHN: Xem tại đây