Dự thảo Quy định chi tiết về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

Đăng vào 29/09/2021

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng liên quan đến xây dựng Quy định chi tiết về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, Phòng Đào tạo Sau đại học đề nghị các đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với Dự thảo và gửi về Phòng Đào tạo Sau đại học qua địa chỉ email: nguyentuyenhlu@gmail.com chậm nhất là 17h00 ngày 5/10/2021 để Phòng tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu.

Trân trọng cảm ơn./.

Dự thảo: Xem chi tiết