Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

23/10/2020 00:00:00

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường

23/10/2020 00:00:00

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

01/10/2020 00:00:00

Lãnh đạo Trường đương nhiệm

Lãnh đạo Trường đương nhiệm

01/09/2020 00:00:00

Thành tựu và khen thưởng

Thành tựu và khen thưởng

01/09/2020 00:00:00

Quá trình hình thành và phát triển

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lý của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lý Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường...

01/09/2020 00:00:00

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động

01/09/2020 00:00:00

Hội đồng Trường Trường Đại học Luật Hà Nội (Nhiệm kỳ 2020-2025)

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

29/08/2020 00:00:00

Sơ đồ tổ chức của trường

Sơ đồ tổ chức của trường

01/08/2020 00:00:00