Lãnh đạo Trường đương nhiệm

Lãnh đạo Trường đương nhiệm

01/09/2020 00:00:00

Hội đồng trường

Hội đồng trường

29/08/2020 00:00:00

Đảng ủy trường

Đảng ủy trường

25/10/2019 13:11:24

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường

Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường

17/02/2017 11:19:41

Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

10/11/2016 11:32:41

Thành tựu và khen thưởng

Thành tựu và khen thưởng

10/11/2016 11:29:24

Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

10/11/2016 00:00:00

Sơ đồ tổ chức của trường

Sơ đồ tổ chức của trường

10/11/2016 00:00:00

Quá trình hình thành và phát triển

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lý của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lý Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường...

24/10/2016 11:48:58