Đề án xây dựng Trường thành trường trọng điểm

Đề án xây dựng Trường thành trường trọng điểm

07/10/2022

Hội đồng Trường Trường Đại học Luật Hà Nội (Nhiệm kỳ 2020-2025)

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)

24/06/2021

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

24/06/2021

Ban Giám Hiệu

Ban Giám Hiệu

24/03/2021

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường

23/10/2020

Chiến lược phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

23/10/2020

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động

01/09/2020

Quá trình hình thành và phát triển

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lý của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lý Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường...

01/09/2020

Thành tựu và khen thưởng

Thành tựu và khen thưởng

01/09/2020

Sơ đồ tổ chức của trường

Sơ đồ tổ chức của trường

01/08/2020