Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động

Đăng vào 01/09/2020

1. Sứ mạng

Trường Đại học Luật Hà Nội có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao; nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm khoa học pháp lý có chất lượng cao và truyền bá tư tưởng pháp lý phục vụ sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn đến năm 2030

Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; trường trọng điểm về đào tạo pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá tư tưởng pháp lý hàng đầu của Việt Nam, có vị thế trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

3. Giá trị cốt lõi

Con người - Chất lượng - Thương hiệu - Hội nhập

4. Khẩu hiệu hành động

Chất lượng cao tạo nên giá trị bền vững